Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

ETAPY POSTĘPOWANIA

1. Zakup działki

 • działka musi mieć dostęp do drogi publicznej (bezpośredni lub poprzez służebność)
 • w sąsiedztwie muszą znajdować się budynki ("dobre sąsiedztwo") - wyjątek stanowi budowa zagrodowa ( działalność rolnicza)
 • działka musi być uzbrojona lub mieć zapewnienie od dostawców, że w najbliższej przyszłości będzie miała
 • musi być odrolniona (odrolnienia nie potrzebują grunty klasy IV i wyższej)

2a. Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP (Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego):

 • wydanie kosztuje od 0 do 200zł w zależności od gminy i obszaru który będzie musiał znaleźć się na mapie
 • wydawany zazwyczaj od 7 do 30 dni od złożenia wniosku
 • aby dokument został wydany potrzebujemy:
 1. wypełnić wniosek we właściwym urzędzie
 2. podać numer ewidencyjny działki
 3. zaznaczyć na mapie zasadniczej miejsce budowy domu (koszt mapy zasadniczej około 40 zł)

Bardzo często MPZP nie istnieje na terenie na którym chcemy wybudować dom - wtedy należy starać się o wydanie Warunków Zabudowy - (punkt 2b)

 

2b. Uzyskanie Warunków Zabudowy:

 • wydanie dla budownictwa mieszkalnego jest bezpłatne
 • czas oczekiwania: 2-3 miesiące
 • aby dokument został wydany potrzebujemy:
 1. wypełnić wniosek
 2. podać numer ewidencyjny działki
 3. zaznaczyć na mapie zasadniczej miejsce położenia budynku (koszt mapy ok. 40zł)
 4. wybrać wyrysy z rejestru gruntów interesującej nas działki i działek z nią graniczących (16zł od każdej działki)
 5. oświadczenia z zakładów (energetyka, wod-kan, gaz) o zapewnieniu dostaw powyższych mediów - (do uzyskania takiego oświadczenia potrzebujemy złożyć wniosek w każdym z zakładów oraz dostarczyć kopie mapy zasadniczej z zaznaczonym miejscem położenia działki) - czas oczekiwania w poszczególnych zakładach waha się od 1-3 tyg, wydanie zapewnienia jest bezpłatne
 6. Niekiedy potrzebne są ponadto:
 • zgoda na wycinkę drzew
 • odrolnienie działki (klasa gruntu I-III)
 • pozwolenia wodno-prawne (gdy budowa narusza stosunki wodne)

3. Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500:

 • mapę wykonujemy u uprawnionego geodety
 • koszt około 400-600zł
 • czas oczekiwania około 1 miesiąc
 • ważność mapy 3-6 miesięcy

4a. Zakup projektu typowego (katalogowego)
  - (koszt 1800-3000zł)

 

Otrzymujemy projekt składający się z części: 

 • architektoniczno-budowlanej
 • konstrukcyjnej
 • sanitarnej (wod-kan, gaz)
 • elektrycznej

Zakupiony projekt musimy adaptować do warunków panujących na naszej działce:

- (koszt 1500-2500zł)

 

W skład adaptacji zaliczamy:

 • wykonanie projektu zagospodarowania
 • przystosowanie fundamentów do rodzaju podłoża i poziomu wody gruntowej występującej na naszej działce (czasami potrzebne są badania geologiczne)
 • przystosowanie położenie domu, wysokości kalenicy, kąta nachylenia dachu itp. do otrzymanych Warunków Zabudowy
 • przystosowanie instalacji wewnętrznych do istniejących lub planowanych przyłączy

W projekcie typowym można zazwyczaj zmieniać:

 1. materiały użyte do wykonania ścian i fundamentów
 2. układ ścianek działowych
 3. zmianę funkcjonalną pomieszczeń
 4. wysokość ścianki kolankowej
 5. zmianę kąta nachylenia dachu
 6. zmianę położenia okien i drzwi
 7.  i inne...

Każda taka zmiana podnosi jednak cenę adaptacji. Szczególnie ingerencja w układ konstrukcyjny, tzn. np. przesunięcie słupa w salonie, zmiana układu ścian nośnych wymusza ponowne przeliczenie budynku przez Konstruktora co automatycznie zwiększa cenę. Niekiedy, jeśli zmian jest dużo, cena adaptacji może znacznie przekroczyć cenę wykonania projektu indywidualnego.

Projekt typowy nie zawiera projektów przyłączy. Należy zlecić ich wykonanie uprawnionym osobom. Można tego dokonać już po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Koszt wszystkich przyłączy (gaz, wod-kan, elektryka - około 800zł)

4b. Zlecenie wykonania projektu indywidualnego      - (koszt 5000zł - ....)

 

Otrzymujemy zupełny projekt składający się z:

 • projektu zagospodarowania terenu
 • projektu zjazdu
 • projektu architektoniczno-budowlanego
 • projektu konstrukcyjnego
 • projektu sanitarnego (wod-kan, gaz)
 • projektu instalacji elektrycznej
 • projekty przyłączy

Tak wykonany projekt nie wymaga adaptacji. Wszelkie potrzeby Klienta dotyczące np. układu pomieszczeń, wyglądu elewacji czy wysokości poddasza są uzgadniane na etapie projektowania.

 

Dodatkowo w trakcie projektowanie Klient otrzymuje Projekty Koncepcyjne pokazujące aktualny stan projektowanego budynku. W każdej chwili można zmienić to co planowało się wcześniej.

 

Cena projektu indywidualnego zależy przede wszystkim od:

 • powierzchni budynku
 • skomplikowania bryły budynku
 • rodzaju dachu
 • warunków gruntowo-wodnych
 • układu pomieszczeń
 • indywidualnych wymagań Klienta wpływających na przyjęcie różnych rozwiązań konstrukcyjnych (np. brak słupów w salonie)
 • terminu w jakim projekt ma być wykonany

5. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Potrzebne dokumenty:

- 4 egzemplarze projektu budowlanego

- warunki zabudowy lub MPZP

- dokument stwierdzający prawo do dysponowania terenem

- zapewnienia o dostawie mediów

- uzgodnienia ZUDP (jeśli wraz z projektem załączamy projekty przyłączy - projekty przyłączy można zrobić później po uzyskaniu pozwolenia na budowę)

 

CZAS OCZEKIWANIA NA OPINIE: 65 dni + czas na uprawomocnienie 14 dni


5. Powołanie Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.


6. Pobranie Dziennika Budowy ze Starostwa Powiatowego oraz Tablicy Informacyjne.


7. Zgłoszenie zamiaru budowy do Powiatowego Inspektoratu Budownictwa na 7 dni przed rozpoczęciem robót.


8. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna po oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych (od 400 do 1000zł).